Lasteaiakoha taotlemine

a. Sisselogimine ARNOsse
b. Kohataotluse esitamine
c. Hariduslike erivajadustega lapsed
d. Masskomplekteerimine
e. Jooksev komplekteerimine
f. Laste vastuvõtt ja väljaarvamise kord

30.03.2015 võttis Tartu Linnavalitsus lasteaiakohtade taotlemiseks ja taotluste menetlemiseks kasutusele Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus:

  •  ARNO kaudu
  • paberkandjal haridusosakonda või lasteasutusse

Paberkandjal esitatud taotlused kannab haridusosakond ARNOsse.
Loodame, et võimalikult paljud vanemad suhtlevad lasteaiakoha küsimustes ARNO vahendusel, kuna ARNOs toimub taotluste menetlemine ja seal on kõige terviklikum ja täpsem info.

ARNOs taotluse tegemiseks tuleb sisse logida ARNOsse (www.tartu.ee/arno). Siseneda saab ID-kaardi, mobiil-ID, SMART-ID või pangalingi kaudu. 

Esimesel sisenemisel küsitakse teie käest kontaktandmeid. Kuna lasteaiajuhil on vaja teiega ühendust võtta, siis palun märkige nii oma e-postiaadress kui ka telefoninumber.
Pärast sisselogimist jõuab vanem avalehele, kus on näha:
1) pakutud kohad
2) laste andmed
3) lasteaiakoha taotlused

Lasteaiaealiste laste juures on kaks valikut: lasteaiakoha taotlus, lastehoiukoha taotlus. Vajutades nuppu „Lasteaiakoha taotlus“, saate sisestada vajalikud andmed ja esitada taotluse.

Kommentaarid taotluse erinevate lahtrite kohta:
1) Postiaadress tuleb kirjutada siis, kui teile saadetavad kirjad peaksid jõudma teisele aadressile, kui on kirjas Rahvastikuregistris. (Posti teel saadame kirju siis, kui me ei saa teid teisi kanaleid pidi kätte.)
2) Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, kuna soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 5 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise. See sõltub sellest, mis kuupäevast teile pakutav koht vabaneb.
3) Teil on võimalik valida 2 eelistatud lasteaeda.  Palun arvestage, et kesklinna piirkonnas asuvatesse lasteaedadesse on kohasoovijaid rohkem kui äärelinnas. Seega, kui Sulle sobib ka äärelinnas asuv lasteaed, siis seda eelistades on suurem tõenäosus saada koht eelistatud lasteaias.
4) Kui märgistate lahtri „Ainult eelistatud“, siis ei pakuta teile kohti teistesse Tartu lasteaedadesse. Te jääte seni koha ootele, kuni kõik teile eelnenud sama vanuserühma taotlused on rahuldatud ja eelistatud lasteaias saab vaba kohta pakkuda teile. Teiste Tartu lasteaedade kohti teile vahepeal ei pakuta.
5) Vaikimisi on õppekeeleks „eesti keel“. Tartu linnal on ka lasteaedu, milles on õppekeeleks vene keel või mille rühma õppekeeleks on vene keel. Kui te soovite kohta vene õppekeelega rühmas, siis tuleb teil muuta õppekeele valikut. Taotluse esitamisel kontrollitakse, kas teie eelistatud lasteaias on soovitud õppekeelega rühmi. Kui ei ole, siis antakse veateade.
Vene õppekeelega rühmi on: Tartu Lasteaias Annike, Tartu Lasteaias Kelluke, Tartu Lasteaias Mõmmik, Tartu Lasteaias Päkapikk, Tartu Lasteaias Sirel, Tartu Lasteaias Piilupesa (tasandusrühm).
6) Last puudutava olulise info esitamine on vabatahtlik. Laste eripäradest võib lasteaeda informeerida ka siis, kui koha kasutus on algamas, v.a kui see info on selline, millega tuleb arvestada juba lasteaia kohtade jagamisel (nt hariduslik erivajadus või sobitusrühma vajadus).
7) Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.

Nuppu „Esita“ vajutades taotlus salvestatakse ja fikseeritakse taotluse esitamise aeg.

Vanem võib esitada samaaegselt nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, võib vanem esitada uue taotluse, kui ta tahab kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks). Koha kasutamine ei takista taotluse esitamist.

Vanem saab iga aeg pöörduda ARNOsse tagasi ja vajadusel muuta esitatud taotlust või selle tühistada. Muudatustega ei arvestada ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Loodame, et kui teie elukorraldus muutub ja te ei vaja enam kohta Tartu lasteaias, siis lähete ja tühistate esitatud taotluse.

Kui teil on muresid oma taotlusega, siis pöörduge julgesti arno@tartu.ee või riina.voore@raad.tartu.ee.

Hariduslike erivajadustega lastel on sõltuvalt nõustamiskomisjoni otsusest võimalik kohta kasutada erirühmas või sobitusrühmas. Vanem saab taotluse samuti esitada ARNO kaudu. Kõik taotlused, millele on lisatud nõustamiskomisjoni otsus, liiguvad haridusosakonda, kus hinnatakse, millise lasteaia millises rühmas on olemas sobiv koht lapse jaoks. Vaba koha olemasolul saab vanem pakkumise. 
Erirühma kohti menetletakse eraldi järjekorra alusel jooksvalt.

Tartu linnavalitsus viis ARNOsse kõik enne 30.03.2015 esitatud lasteaiakoha taotlused. Alates 30.03.2015 on vanematel võimalik esitada taotlusi otse ARNO kaudu. 
ARNOsse koonduvad kokku kõik lasteaiakoha saamiseks esitatud taotlused. 
Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09. käimasolev aasta kuni 31.08. järgmine aasta), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe erineva menetluskorra alusel:
1)    masskomplekteerimine,
2)    jooksev komplekteerimine.

Masskomplekteerimisel jagame välja uuel õppeaastal täidetavad vabad kohad 3aastastele ja noorematele lastele. Tavaliselt avatakse Tartu lasteaedades igal õppeaastal ca 1000 uut kohta. 

Masskomplekteerimiseks võtab ARNO oma andmebaasist 10. märtsi seisuga kõikide 3aastaste ja nooremate laste koha taotlused, kui soovitud koha kasutamise algusaeg on enne 1. novembrit. Taotlused jagatakse esitamise järjekorras (esitamisaja järgi) uuel õppeaastal avatavate õppekohtade vahel, arvestades seejuures:
1) 1. eelistust, kui see ei ole võimalik, siis
2) 2. eelistust, kui see ei ole võimalik, siis
3) 1. eelistuse lähedal asuva lasteaia vabu kohti, kui seal ei ole vaba kohta, siis
4) 2. eelistuse lähedal asuva lasteaia vaba kohta, kui seal ei ole vaba kohta, siis
5)Rahvastikuregistreisse kantud elukoha lähima vaba kohta omava lasteasutusega.

ARNOsse on sisestatud igale lasteasutusele kaks lähimat lasteaeda, et tagada eelistuse mittesaamisel vanemale võimalus saada koht samas piirkonnas. Kui 1. eelistuse lähimaks lasteaiaks on 2. eelistus, siis lähtub ARNO teisest lähimaks nimetatud lasteaiast.

Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta eelistatud lasteaias või nende lähedal, leitakse lapsele koht kodule lähimas lasteaias, kus on vaba koht. See võib asuda ka kodust kaugel, sest lähemal asuvates lasteaedades ei pruugi olla vaba kohta.

Oleme eesmärgiks seadnud, et kõik lapsed, kes saavad 30.09. seisuga 3aastaseks või on saanud, peavad saama koha lasteaias. Tartu linna munitsipaallasteaedades ei ole piisavalt kohti alla 3aastastele lastele. Neile mõeldes, oleme loonud lastehoiukohti ning toetame eralasteaedu ja –lastehoide, et vanema jaoks ei erineks kohatasu ja teenus oleks kätte saadav. 

Masskomplekteerimise tulemusel saavad taotlejad 15. märtsiks kohapakkumise. Kuna kõikidele alla 3aastastele lastele munitsipaallasteaias kohta pakkuda ei saa, siis kõik taotlejad pakkumist ei saa.

Vanemad näevad pakkumist ARNOsse sisse logides. Teile tuleb teada ka e-posti kaudu, et olete saanud kohapakkumise. Kui see koht ei sobi teile või te olete otsustanud pikemalt koju jääda ja last veel lasteaeda mitte viia, siis on teil võimalik pakutud kohast loobuda. Koha pakkumisest on võimalik loobuda ka põhjusel, et soovite last õe/venna lasteaeda saata. Sel juhul tuleb lisada ka õe/venna isikukood. 

Pakkumise saamist alates näevad ka lasteaia direktorid nende laste ja vanemate andmeid, kellele on nende juhitavas lasteaias kohta pakutud. Lasteaia direktor võtab teiega ühendust ja lepib kokku koha kasutamise tegeliku algusaja. Seejuures kinnitab lasteaia direktor lapse kohasaajaks, märkides ARNOsse teiega kokkulepitud koha kasutamise algusaja. ARNOsse märgitud koha kasutamise alguskuupäeval ootame teie last lasteaeda. Sellest kuupäevast algab ka tasu arvestus.

Vanematega kokkulepete sõlmimise käigus selguvad ka vanemad, kel ei ole plaanis pakutud kohta kasutada (nt on Tartust lahkunud ja jätnud taotluse tühistamata) ja kes ei saa ise ARNOs pakutud kohast loobuda. Sellised kohad muutuvad vabadeks kohtadeks.

Teie ja lasteaia direktori kokkulepped peavad selguma 30. aprilliks. Selleks ajaks peavad olema lasteaiad pidanud kõikide vanematega läbirääkimisi, kes on vastavasse majja saabumas.

NB! 2015. aastal (üleminekuaasta) ei järgita eelviidatud tähtaegu. Masskomplekteerimine toimub 7. aprillil 2015 (mitte 15. märtsil). Vaatamata sellele, tuleb lasteaedadel pidada 30. aprilliks kõik vajalikud läbirääkimised vanematega.

Masskomplekteerimise ajal on ka üks erand üldises taotluste järjekorras. Nimelt menetletakse eelisjärjekorras nende vanemate taotlused, kelle lapsed kasutavad kohta Tartu Lasteaia Naerumaa Mesipuu majas.  Tartu Lasteaia Naerumaa Mesipuu majas on 4 sõimerühma, kus kohta kasutavatele lastele on juba ajalooliselt pakutud lasteaiakohti teistes Tartu lasteaedades. Nendel vanematel tuleks sõimekoha vastuvõtmisel teha uus taotlus, kus on välja toodud ka eelistatud lasteaed pärast sõimerühma lõpetamist.

Maikuu alguses toimub teine masskomplekteerimine, mille käigus jagatakse välja need kohad, mis vabanesid loobumiste tulemusel. Teine masskomplekteerimine toimub samadel põhimõtetel esimesega, v.a see, et esmajärjekorras menetletakse õdede-vendadega seotud taotlused (st taotlused, mille puhul vanem loobus koha pakkumisest, kuna soovis lapsele õe/venna lasteaeda). Kui meil on võimalik vaba koht anda juba samas lasteaias kohta kasutava lapse õe-vennale, siis me teise masskomplekteerimise käigus seda teeme. Kui aga vabu kohti ei ole või neid ei ole piisavalt, siis ei ole seda võimalik teha. Vanem saab igal juhul uue koha pakkumise, isegi kui see ei ole õe-venna lasteaias.

Kui te olete pärast esimest masskomplekteerimist otsustanud, et lükkate lasteaia koha kasutamise algusaega edasi, siis tuleks teil ARNOs muuta oma kohataotlust. Sel juhul ei arvestata teie taotlusega teisel masskomplekteerimisel.

Teise masskomplekteerimisega samal ajal jagame välja ka lastehoiukohad, eelkõige lastehoiukohta soovinutele, arvestades eelistust, kuid kui seejärel jääb lastehoius vabu kohti, siis pakutakse vaba lastehoiukohta ka nendele vanematele, kes jäid lasteaiakoha pakkumiseta.

Lasteaia direktoritel on võimalik vabu kohti täita jooksvalt ühe koha kaupa, v.a masskomplekteerimiste ajal, sest me ei saa lubada olukorda, kus üks koht pakutakse välja kaks korda. Seepärast saab lasteasutus vabu kohti jooksvalt komplekteerida juunist kuni veebruarini. Märtsist kuni maini toimub kohtade masskomplekteerimine.
Jooksva komplekteerimise käigus jälgib lasteaia direktor kohtade täitumust ja kui tal on mingis vanuserühmas vaba koht, siis tuleb tal seda jooksvalt pakkuda sobivas vanuses laste vanematele, kes on taotluse esitanud.

Jooksva komplekteerimise raames saab vanem ARNOs pakkumise (mille kohta edastatakse ka e-kiri) ning vanemal on 7 päeva aega, et otsustada, kas ta võtab koha vastu või loobub. Kui vanem 7 päeva jooksul kohta vastu ei võta, loetakse vanem kohast loobunuks. Selline lähenemine on vajalik, et ühe koha täitmine ei jääks liiga kauaks ühe pakkumise taha seisma, sest samal ajal ootavad teised vanemad kohta. Neile ei saa kohta enne pakkuda, kui varem taotluse esitanud vanem ei ole oma otsust teinud. 

Jooksva komplekteerimise käigus võib ka juhtuda, et vanem saab korraga mitu pakkumist. Näiteks siis, kui samal ajal on samas vanuses lapsele vaba koht mitmes lasteaias. Sel juhul saab vanem pakkumise lasteaialt, kes teeb pakkumise esimesena. Kui aga teine lasteaed, kes pakkumise teeb, on tema 1. või 2. eelistus või nende lähedane lasteasutus, siis saab vanem ka teise või kolmanda pakkumise. Pakkumisi tehakse ülelinnalise järjekorra alusel ja eelistusi seejuures ei arvestata. Kui teile pakutud koht ei ole sobiv, siis loobuge sellest. Kui tekib vaba koht eelistatud lasteaias, saate uue pakkumise. See aga tähendab, et peate olema valmis kauem ootama. Milline ooteaeg olla võib, ei ole võimalik prognoosida. Peaksite olema valmis ka pikaks ooteajaks.

Tähelepanu:

1) Loobumise korral ei pakuta vanemale samal õppeaastal samas lasteaias kohta.
2) Kui vanemale on pakutud 1. ja 2. eelistuse lasteaias kohta ja ta on loobunud, taotlus arhiveeritakse, sest oleme pakkunud, seda mida linnalt sooviti. Rohkem ei ole meil enam midagi pakkuda.
3) Soovitatav on hoida oma lasteaiakoha taotlus aktuaalne ja seda vajaduse tekkimisel täiendada. Sel juhul on tagatud, et taotluse menetlus toimub mõistlikult. Taotluse esitamise aega ei ole võimalik muuta, see jääb nii, nagu see fikseeriti taotluse esmasel esitamisel.
4) Kui lasteaia direktor on tunnistanud lapse ebatõenäoliseks koha kasutajaks, taotlus arhiveeritakse. Kui vanem ei ole sellega nõus, tuleb tal pöörduda haridusosakonda, kes saab taotluse ennistada.
5) Lasteaiakoha taotlust on võimalik esitada kõigil, ka neil, kes ise ja kelle laps ei ole Tartu elanikud. Eelisjärjekorras menetletakse taotluse, mille puhul nii laps kui ka üks vanem on Tartu elanikud (rahvastikuregistri andmetel).
6) Kui lasteaia direktor on ARNOsse märkinud koha kasutamise algusaja, kuid teil on põhjendatud vajadus seda muuta, siis tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes hindab muutmisvajadust. Üldjuhul koha pakkumise menetlemisel ARNOsse märgitud koha kasutamise algusaega hiljem ei muudeta.
Kui te ei ole saavutanud lasteaia direktoriga kokkulepet koha kasutamise algusajas või muudes küsimustes, on teil võimalik oma pretensioonidega pöörduda haridusosakonda (ho@tartu.ee, 7361445).

www.tartu.ee